MySQL Proxy Presentation at the September 2007 Boston MySQL User Group